Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

FP B A

FP B A is gespecialiseerd in monumentaal erfgoed. Wij zijn bedreven in duurzame transformatie van monumenten en hebben ook ruime ervaring in het ontwerpen van nieuwbouw in een cultuurhistorisch waardevolle context. Wat ons fascineert zijn de gebouwen die er al zijn wanneer je geboren wordt en blijven bestaan wanneer je sterft. Deze gebouwen zijn ankerpunten in een snel veranderende maatschappij. Ze bieden weerstand aan de waan van de dag, maar zijn tegelijkertijd beweeglijk door hun sterke karakter. Het is dankzij hun intrinsieke waarde dat zij ons overleven.

We vinden het van wezenlijk belang om gebouwen die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed te renoveren en levensvatbaar te houden. Daarom richten wij ons bewust op de bestaande bebouwde omgeving, in het bijzonder op monumenten. Deze gebouwen zijn met aandacht en vakmanschap gemaakt; transformatie vergt zorgvuldigheid en sensibiliteit. In het bestaande gaan we op zoek naar de ingrediënten die het monument tot monument maken. Wat maakt dit gebouw op deze locatie zo bijzonder? Waarom zit het precies zó in elkaar? Wat is het verhaal achter dit bouwwerk? Het is de culturele geschiedenis die de onderbouwing en de waardestelling geeft voor het nieuwe ontwerp.

Vervolgens maken we de slag naar het heden. Daarbij proberen we de oude structuren leesbaar en begrijpelijk te maken en voort te bouwen op de kwaliteiten van het bestaande. We doen een eigenstandige interventie die met alle eisen van nu rekening houdt en de vragen van de opdrachtgever zo goed mogelijk beantwoordt.

Het is ons favoriete beeld: de architect als detective. De architect gaat als het ware op zoek naar vingerafdrukken. Hoe is het gebouw tot stand gekomen en veranderd? De architect is echter ook maker en laat zijn eigen vingerafdrukken achter.

Een voorbeeld zijn de Amstelwoningen in Ouderkerk aan de Amstel: we zijn erin geslaagd om de kerktoren te handhaven als ontsluiter van een nieuw woongebouw en als markant punt aan het water. De nieuwbouw behield een duidelijke relatie met de oude kerk. De gevels die naar het zuiden en naar de Amstel zijn gericht hebben we met staal en glas opengewerkt. Zo hebben we voortgebouwd op kwaliteiten van het bestaande en tegelijkertijd iets nieuws toegevoegd.

Niet elke aanpassing vereist de tussenkomst van een architect, maar de belangrijke wel. Dit geldt zeker voor monumenten. Dat is specialistisch werk.

Op de eerste plaats is het noodzakelijk om begrip te hebben van hoe een monumentaal gebouw in elkaar zit en waarom. Het gebouw dicteert wat er wel en niet mogelijk is en de historische waarde bepaalt de huidige ontwikkelingswaarde. Archiefonderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk. Het is van belang om de oorspronkelijke tekeningen te bestuderen en te kijken wat de historische kwaliteiten van het gebouw en de omgeving zijn. Het komt voor dat je enkele lagen moet afpellen: zo zijn in de jaren tachtig vaak tijdelijke installaties en tussenmuren in gebouwen geplaatst. Soms kunnen die beter verwijderd worden om oude structuren weer zichtbaar te maken.

De procesgang bij monumenten verloopt bovendien anders dan bij nieuwbouw. Het vraagt om verhoogde aandacht voor alle betrokkenen. Zo moet men denken aan uitgebreidere overleggen met verschillende afdelingen van de gemeente, zoals de welstandcommissie, en landelijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), maar ook aan overleg met buurtbewoners en verenigingen. U dient rekening met langere doorlooptijden voor vergunningen. Een reguliere procedure duurt maximaal acht weken, bij monumenten geldt de uitgebreide procedure van maximaal 6 maanden. Daarnaast is het ook belangrijk om het ontwerp in een vroeg stadium met de constructeur en de aannemer te bespreken. Het gaat immers vaak om bouwkundig en constructief complexe projecten, die elk om een eigen, unieke oplossing vragen.

“Een goede voorbereiding kost in het begin tijd en geld, maar zorgt op den duur voor een soepeler verloop van het proces met kwalitatief betere uitkomsten.”

Als architect behartigen we de belangen van de opdrachtgever, zijn aanspreekpunt en woordvoerder. We ontzorgen de opdrachtgever en nemen verantwoordelijkheid. We zijn de spil in het ontwerp- en bouwproces, bundelen de vragen en eisen van opdrachtgever, adviseurs, gemeente, welstand en alle andere partijen die betrokken zijn in het proces, en zorgen voor een consistente lijn. We bewaken de planning en het budget en leggen de kwaliteit van het ontwerp vast in tekeningen, communicatiedocumenten, aanbestedingsstukken en visualisaties. Met deze documenten kunt u uw wensen gefundeerd onderbouwen als u naar de gemeente, aannemer of naar een bewonersvereniging gaat. Indien gewenst, begeleiden of leiden we deze gesprekken.

We hebben ervaring met alle fasen in het bouwproces: van voorontwerp tot en met de uitvoering. We beschikken over een uitgebreid netwerk van professionals in kostencalculatie, bouwregelgeving, bouwfysica en directievoering van herbestemmingsprojecten. Een eerste stap in het ontwerpproces is vaak een haalbaarheidsstudie. Dit is een ontwerpstudie waarbij een bepaalde vraag wordt uitgezocht. Bijvoorbeeld: is het mogelijk om in dit oude schoolgebouw rendabel gezinsappartementen te bouwen? Bij zo’n vraag wordt rekening gehouden met alle vereisten voor een goede woon- en leefomgeving, maar ook aspecten als brandveiligheid, ontsluiting, investering en verkoopbare vierkante meters. Zo’n studie is waardevol, omdat we daarmee ook het draagvlak bij de gemeente (welstand, brandweer) en andere partijen verkennen. De Rijksoverheid kan via subsidie bijdragen in het onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming. Naast het onderzoek naar herbestemming begeleiden we de voorbereiding van de aanvraag, de aanvraag en de verantwoording van de subsidie.